Rol van de vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon
We kunnen het ons moeilijk voorstellen dat er binnen onze stichting Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp ongewenste omgangsvormen voorkomen. We fietsen samen met gasten die ons na zijn of met gasten die we krijgen toegewezen vanuit zorginstellingen.
Het is toch niet uit te sluiten dat we als stichting te maken krijgen met ongewenste onderlinge omgangsvormen, zowel van collega-vrijwilligers, gasten als van sturenden (coördinatoren/bestuur).
Het oogmerk van het vertrouwenswerk is bij te dragen aan een cultuur en een omgeving waarin vrijwilligers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen om het beste te geven voor hun gasten de stichting.

De vertrouwenspersoon behartigt het belang van de vrijwilliger en de gast als onderdeel van de stichting. De vertrouwenspersoon richt zich erop melders van ongewenst gedrag te ondersteunen en te helpen bij het de-escaleren en het beëindigen van het als ongewenst ervaren gedrag. Opvang en het meedenken over de oplossing zijn daarbij het doel, evenals het bijdragen aan herstel van de geschonden verbinding tussen melder en veroorzaker. De vertrouwenspersoon begeleidt de vrijwilliger of gast bij een klachtenprocedure. De melder van het ongewenst gedrag blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn probleem. Na beëindiging van het als ongewenst ervaren gedrag, verleent de vertrouwenspersoon nog enige tijd nazorg.

Wat is een vertrouwenspersoon (functie)
De vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen) is een vrijwilliger die verder niet actief is binnen de stichting FMLLd (externe vertrouwenspersoon). De primaire rol van de vertrouwenspersoon ligt in de opvang en begeleiding van gasten of vrijwilligers die ongewenst gedrag (hebben) ervaren.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersoon. Uit de aard van de functie volgt dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft. Hij/zij is alleen verantwoording schuldig aan het bestuur van de stichting.

Hoofdtaken vertrouwenspersoon
Er zijn drie hoofdtaken te onderscheiden van de vertrouwenspersoon

  1. Opvangen, begeleiden en informeren van de gast of vrijwilliger over de inhoud en de voortgang van de melding.
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de stichting op halfjaarlijkse bijeenkomsten.
  3. Adviseren van het bestuur over het inzetten van maatregelen en/of informatie.

Wat wordt er gevraagd van de vertrouwenspersoon (bevoegdheden)
De vertrouwenspersoon functioneert autonoom zonder last of ruggenspraak. Hij legt minimaal één keer per jaar geanonimiseerd verantwoording af aan bestuur van de stichting. De verslaglegging is niet terug te voeren op individuele vrijwilligers of gasten.

Vertrouwelijkheid
De informatie waarover de vertrouwenspersoon beschikt, is vertrouwelijk, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die de geheimhoudingsplicht van de vertrouwenspersoon doorbreken. De vertrouwenspersoon maakt de melder bekend met dit voorbehoud.

Wie is de Vertrouwenspersoon
volgt

Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp, januari 2020